18 T11
2019

Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ

GS Trần Hữu Tước

Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Đại biểu Quốc hội khóa II, III, IV Anh hùng Lao động (12/1966)

Huân chương Độc lộp hạng Nhốt

Huân chương Kháng chiến hạng Nhốt

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học kỹ thuột (1996)

Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

Người sáng lộp và xây dựng ngành Tai Mũi Họng Việt Nam

Thầy thuốc Ưu tú
GS.TS. Lương Sỹ Cần
Viện trưởng (1983 - 1995)
Hun chương Lao động hạng Nhất

PGS.TS. Phạm Khánh Hòa
Viện trưởng (1995 - 1999)

Thầy thuốc Ưu tú
TS. Trần Tố Dung
Viện trưởng (1999 - 2003)

Thầy thuốc Ưu tú
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh
Giám đốc (2003 - 2006)

Thầy thuốc Nhân dân
PGS.TS.BSCC Võ Thanh Quang
Giám đốc (2007 - 2018)
Hun chương Lao động hạng Nhì
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GS. Nguyễn Văn Hướng
Phó viện trưởng (1974 - 1983)
Hun chương Lao động hạng Nhì

PGS. Phạm Kim
Phó viện trưởng (1974 - 1983)

Thầy thuốc Ưu tú
GS.TS. Lương Sỹ Cần
Phó viện trưởng (1978 - 1983)
Hun chương Lao động hạng Nhất

GS.TS. Trần Hữu Tuân
Phó viện trưởng (1983 - 1995)

TS.Trần Lê Thủy
Phó viện trưởng (1995 - 1999)

TS.Vũ Công Cường
Phó viện trưởng (1995 - 1999)

Thầy thuốc Ưu tú
BSCKI. Lê Xuân Cành
Phó viện trưởng (1999 - 2009)
Hun chương Lao động hạng Ba
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

ThS. Đỗ Đức Chi
Phĩ gim đốc (1999 - 2015)
Hun chương Lao động hạng Nhì
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thầy thuốc Nhân dân
PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu
Phó Giám đốc (2009 - 2017)
Huân chương Lao động hạng Ba
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thầy thuốc Ưu tú
BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc
Phó Giám đốc (2009 - 2018)
Huân chương Lao động hạng Ba
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thầy thuốc Nhân dân
PGS. TS.BSCC. Quách Thị Cần
Phó Giám đốc (2009 - 2017)
Huân chương Lao động hạng Ba
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ