Khoa xét nghiệm tổng hợp
Xét nghiệm về bệnh học, tế bào học
Xem chi tiết
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện
Xem chi tiết
Khoa chẩn đoán hình ảnh
Thực hiện kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh cho chuyên khoa đầu ngành về tai, mũi, họng
Xem chi tiết
Khoa dược
- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 
Xem chi tiết
Khoa Dinh dưỡng
Tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh
Xem chi tiết