Khoa Dinh dưỡng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tinh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp xuất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Đội ngũ chuyên gia khoa