Khoa cấp cứu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị người bệnh nặng, nguy hiểm chức năng sống, về tai mũi họng và vùng đầu mặt cổ liên quan.

- Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ cấp cứu trong Bệnh viện và tuyến dưới.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên khoa, công tác chỉ đạo tuyến, tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại khoa và cộng đồng.