Khoa dược

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất có chất lượng; tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Đội ngũ chuyên gia khoa