Nghiên cứu khoa học

Bệnh chóng mặt
07 T08
2020
Chóng mặt là cảm giác về chuyển động không có thật gây ra bởi bệnh lý, có thể biểu hiện dưới dạng những cảm giác chúng ta quay xung quanh đồ vật hoặc đồ vật quay xung quanh chúng ta hoặc cả hai cảm giác này. Đây là một bệnh lý rất hay gặp gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn.
Xem chi tiết