Khoa chẩn đoán hình ảnh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Thực hiện kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh cho chuyên khoa đầu ngành về tai, mũi, họng

- Ưng dụng các kỹ thuật mới trong linh vực chẩn đoán hình ảnh.

- Tham gia đào tạo chuyên khoa

- NCKH và Chỉ đạo Tuyến dưới.

Đội ngũ chuyên gia khoa