Khoa khám bệnh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám, chẩn đoán bệnh và tư vấn điều trị cho người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Điều trị ngoại trú trong chuyên khoa tai mũ họng, tham gia hội chẩn liên khoa, liên bệnh viện.

- Tham gia công tác đào tạo, NCKH, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.