Thạc sỹ, BSC. Nguyễn Minh Tân

Chuyên Khoa: Chuyên ngành Gây mê hồi sức

Ngoại ngữ:  

Chương trình đào tạo:

 

Kinh nghiệm:

 

Lĩnh vực chuyên sâu:

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Gây mê hồi sức

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Gây mê hồi sức