Lịch sử phát triển
14 T11
2019
Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Bệnh khoa TMH trong an toàn khu (ATK) Việt Bắc (1953 - 1954)
Xem chi tiết