11 T01
2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lao động và niêm yết danh sách đủ điều kiện phỏng vấn năm 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lao động và niêm yết danh sách đủ điều kiện phỏng vấn năm 2023

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương năm 2023 thông báo:

- Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng năm 2023.

- Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển lao động hợp đồng năm 2023.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Trân trọng.