05 T07
2023

Thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp đồng năm 2023 (lần 2)

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo.

Theo báo cáo của Hội đồng xét tuyển, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo kết quả điểm xét tuyển lao động hợp đồng năm 2023 (lần 2).

Chi tiết Thông báo xem tại đây.