19 T04
2023

Thông báo tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn nộp lệ phí tuyển dụng viên chức

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương năm 2023 thông báo:

- Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh tham gia dự tuyển.

- Thí sinh có phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp lệ phí theo Thông báo này.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.