01 T06
2022

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21 và Quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhằm giúp các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 và Quy định 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ngày 20/5/2022 Đảng bộ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ cũng như lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng trong Bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời đồng thời là báo cáo viên của hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên Cao cấp, nguyên Trưởng Phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bệnh viện có: Đồng chí Phạm Tuấn Cảnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, Đồng chí Đỗ Việt Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng trong Bệnh viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên Cao cấp, nguyên Trưởng Phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên Cao cấp, nguyên Trưởng Phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Quán Phú đã tập trung làm rõ ba vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW. Đồng chí cũng nêu rõ, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ trước đến nay đã được Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, thậm chí có mặt còn gay gắt hơn. Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, là mối nguy hại lớn đối với sự tồn vong của Đảng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, không còn tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Không thực hiện nghiêm các nguyên tắc của xây dựng Đảng. Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) Đảng tiếp tục coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã kịp thời bổ sung những nhận thức mới, những phương pháp mới; là sự kế thừa và phát triển Nghị quyết Trung ương những khóa trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và đối với các cơ quan báo chí, tầng lớp tri thức, văn nghệ sỹ nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XIII của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau:

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận và Quy định tại hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XIII để xác định rõ những công việc, nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất, ý chí quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện Quy định trên cương vị công tác của mình.

Sau hội nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức.

Buổi sinh hoạt chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu cho toàn thể toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm và điều dưỡng, kỹ thuật viên trưởng trong Bệnh viện, nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XIII.

Tin bài: Truyền thông BV