08 T03
2021

Công khai kết quả đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng năm 2020

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã hoàn thành việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị vật tư y tế chuyên dùng năm 2020.

Bệnh viện xin thông báo kết quả như sau:

- Kết quả đấu thầu 05 danh mục, xem tại đây

- Kết quả đấu thầu 02 danh mục Ngân sách Nhà nước, xem tại đây

- Kết quả đấu thầu 02 danh mục Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, xem tại đây