29 T03
2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương bằng nguồn tài trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương bằng nguồn tài trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương bằng nguồn tài trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương:

Gói thầu số 1: "Cung cấp ống nội soi mềm thanh quản hạ họng cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương"

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh

- Giá trúng thầu: 345.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn.)

- Nội dung chi tiết kết quả đấu thầu xem tại đây.

Gói thầu số 2: "Cung cấp máy phân tích khí máu cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương"

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bình Minh

- Giá trúng thầu: 598.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn.)

- Nội dung chi tiết kết quả đấu thầu xem tại đây.

Gói thầu số 3: "Cung cấp máy nội soi Tai Mũi Họng cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương"

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh

- Giá trúng thầu: 1.685.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn.)

- Nội dung chi tiết kết quả đấu thầu xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.