29 T03
2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, vật tư y tế năm 2021-2022 cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin công bố kết quả đấu thầu các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: "Cung cấp vật tư y tế (bao gồm 168 danh mục)". Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Gói thầu số 2: "Cung cấp hóa chất xét nghiệm (bao gồm 66 danh mục)". Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Gói thầu số 3: "Cung cấp vật tư y tế thông dụng (bao gồm 153 danh mục)". Nội dung chi tiết xem tại đây.