20 T11
2019

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Từ bộ phận giặt là thuộc Phòng Hành chính Quản trị ngày 15/01/2003 được tách ra thành lập khoa chống nhiễm khuẩn. Năm 2009 khoa đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK).

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Nguyễn Thúy Vinh - Phụ trách khoa

- CNĐD. Trương Thành Trung

- ĐDTH. Hoàng Nghia Dũng

- ĐDTH. Nguyễn Thị Thu

- ĐDTH. Nguyễn Mạnh Hùng

- ĐDTH. Nguyễn Ngọc Khánh

- NVKT. Lý Thị Ngọc Ái

- NVKT. Nguyễn Tuấn Anh

- YC. Đoàn Thị Hồng Gấm

- YC. Hoàng Thị Thúy Đào

- YC. Vũ Thị Nga

- YC. Nguyễn Văn Lương

- YC. Nguyễn Minh Phương

- YC. Nguyễn Thị La

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- KS. Nguyễn Đình Tân

- TS. Hoàng Thị Thu Thủy

- BSCKII. Phan Thị Thông

Phó Trương khoa:

- BSCKII. Đàm Nhật Thanh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Luôn đảo bảo cung ứng đồ vô khuẩn trong bệnh viện

- Xây dựng đầy đủ các quy trình, bảng kiểm về công tác KSNK bệnh viện

Tập thể:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2007, 2010, 2011

- Tổ lao động xuất sắc, giỏi, tiên tiến trong nhiều năm liền

Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ Y tế: BS. Đàm Nhật Thanh (năm 2009, 2010, 2011, 2014), Y công Nguyễn Thị Hiền (năm 2009), CN. Trương Thành Trung (2018)

- Chiến si thi đua cấp cơ sở: Bs. Đàm Nhật Thanh, Y công Nguyễn Thị Hiền, CN điều dưỡng Trương Thành Trung.