20 T11
2019

Phòng Điều dưỡng

Thành lập năm 1993, tiền thân trực thuộc Phòng Y vụ Viện Tai Mũi Họng. - Năm 1997 đổi tên thành Phòng Điều dưỡng.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Nguyễn Thúy Vinh - Trưởng phòng 

- ThS.CNĐD. Bùi Đức Hiến

- ThS.YTCC. CNĐD. Lưu Thị Nguyệt Minh

- ThĐD. Hoàng Thị Anh Đào

- ĐDTH. Nguyễn Thị Lan Anh

- CNĐD. Trương Thành Trung

- CNĐD. Dương Thị Quế Phương

- CNĐD. Lê Chí Huy

- CNĐD. Phạm Ngọc Hiếu

- CNĐD. Phạm Mai Phương

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng: - ThS. Nguyễn Quốc Hùng (1993 - 4/2017)

Phụ trách phòng: - CN. Hoàng Anh Đức (2017 - 2019)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh trong chuyên khoa TMH;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các kỹ thuật chuyên môn và công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

- Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn thực hành, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Xây dựng quy trình, quy định về công tác chăm sóc người bệnh; Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh theo mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính và mô hình theo công việc.

- Tham gia Đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa Tai Mũi Họng, Tổ chức các lớp tập huấn cho Điều dưỡng, Hộ lý.

- Tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng từ liên tục năm 2006 đến nay với nhiều đề tài có chất lượng. - Tập thể lao động xuất sắc: từ năm 2010 đến nay

- Bằng khen Bộ trưởng các năm 2013, 2015, 2018

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

- Huân chương lao động hạng ba năm 2017