20 T11
2019

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập năm 1969. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển hiện nay phòng có 19 CBVC đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ về tài chính cho hoạt động của bệnh viện.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Trịnh Thị Phương Lâm - Trưởng phòng

- ThS. Phạm Thu Huyền - Phó Trưởng phòng

- ThS. Lê Việt Anh

- ThS. Trần Thị Thiện Phúc

- KTV. Nguyễn Văn Quang

- KTV. Trần Phương Hoa

- KTV. Đặng Thị Lâm

- KTV. Lương Thúy Hằng

- KTV. Lê Thị Ngân

- KTV. Đỗ Thùy Linh

- KTV. Bùi Nhất Hòa

- CN. Võ Phương Linh

- CN. Nguyễn Tuấn Tú

- KTV. Hoàng Phương Linh

- KTVTC. Nguyễn Thị Mai Hương

- KTVTC. Đinh Thúy Ngân

- KTVTC. Hoàng Vân Anh

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng :

- Ông Nguyễn Văn Lầu

- Bà Nguyễn Thị Khiết

- Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

Phó Trương phòng :

- Bà Nguyễn Thị Hà

- Bà Nguyễn Thị Sen

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý công tác tài chính và hạch toán kinh tế theo quy định của Bộ tài chính, Bộ Y tế theo nghiệp vụ kế toán.

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện; Xây dựng định mức thu chi cho từng hoạt động cụ thể.

- Tổ chức kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định. Định kỳ thực hiện công tác báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản, tổng hợp tình hình số liệu phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ sổ sách theo đúng quy định.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản dưới luật, Hạch toán kinh tế tham mưu cho Ban giám đốc sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước vào việc thu chi hàng năm của Bệnh viện theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo cho hoạt động chuyên môn, hoạt động hậu cần

- Thu đúng, thu đủ theo chế độ hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. - Quản lý thu, chi và chi tiêu nội bộ tốt

Hình thức khen thương: Tập thể:

- Là tập thể lao động xuất sắc các năm 2016, 2017, 2018

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2012, 2013, 2015, 2018

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ Y tế : ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai (2009, 2011, 2017); CN. Nguyễn Thị Sen (2012); CN. Mai Thị Thoa (2012); CN. Lê Thị Dung (2014); ThS. Trịnh Thị Phương Lâm (2017); ThS. Phạm Thu Huyền (2018)

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: ThS. Trịnh Thị Phương Lâm (2015); CN. Trần Phương Hoa (2017)

* Cá nhân: - Hàng năm đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến si thi đua cấp cơ sở