20 T11
2019

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 4398/ QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- PGS.TS. Nguyễn Quang Trung - Giám đốc

- PGS.TS.BSCC. Lê Minh Kỳ

- BSCKII.BSCC. Nguyễn Khắc Hòa

- ThS. Vũ Mạnh Cường

- ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh

- TS. Bùi Thế Anh

- BSCKII. Đới Xuân An

- TS.BSC. Đào Đình Thi

- CN. Phan Thị Minh Thanh

- ThS. Hồ Thị Nga

- ThS. Lê Thị Thương

- CNĐD. Ngô Thị Thanh Huyền

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 4398/ QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Giám đốc Trung tâm:

- PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu - (2011 – 2016); Phó Giám đốc Trung tâm:

- BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc (2011 – 2018)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu theo quy định;

- Là đầu mối tham gia đào tạo và quản lý học viên của các cơ sở đào tạo Y – Dược trong và ngoài nước đến học tập, thực hành và trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện.

- Tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao thuộc linh vực chuyên môn phục vụ người bệnh ;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế, - Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến và triển khai thực hiện các Đề án về việc tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới trong phạm vi được Bộ Y tế phân công.

- Tổ chức, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn của tuyến dưới, đề xuất phương hướng đào tạo, đào tạo lại, chuyển giao kỹ thuật theo phân tuyến.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Năm 2010 Bệnh viện đã được cấp mã số đào tạo liên tục B05, từ đó đến nay, được sự cho phép của Bộ Y tế, Trung tâm ĐT-CĐT đã đào tạo kiến thức cơ bản, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn về chuyên khoa Tai Mũi Họng cho các bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện tuyến dưới.

- Hoàn thiện thủ tục công bố Bệnh viện đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- Tổ chức thực hiện và nghiệm thu thành công 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cơ sở.

- Tham gia tổ chức tốt các Hội nghị khoa học ngành Tai Mũi Họng.

- Thực hiện tốt việc điều phối công tác luân phiên, chuyển giao kỹ thuật giúp các bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực phát triển chuyên khoa Tai Mũi Họng về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên môn.

Các hình thức khen thương Tập thể:

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2016, 2017, 2018, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cá nhân:

+ Huân chương Lao động hạng Ba: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu năm 2011.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu (năm 2011, 2012, 2013); PGS.TS.BSCC. Lê Minh Kỳ (năm 2008, 2009 và 2010), ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh, BSCKII.BSCC. Nguyễn Khắc Hòa,

+ Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu (năm 2010), PGS.TS.BSCC. Lê Minh Kỳ (năm 2015).

+ Giải thưởng KOVA: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu năm 2013.