20 T11
2019

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý Chất lượng là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở Tổ Quản lý Chất lượng thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, tại Quyết định số: 368/QĐ-TMH ngày 31/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. BSC. Trần Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng

- ThS.QLBV. Dương Văn Lâm

- ThS.BS. Hoàng Ngọc An

- ThS. Thân Thị Nhung

- CNĐD. Trương Thành Trung

- ThS.DS. Phạm Thị Thùy An

- ĐDTH. Ngô Thị Hương Giang

 

Vị trí, chức năng:

- Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác đảm bảo, cải tiến và nâng cao chất lượng của Bệnh viện.

Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai hoạt động Quản lý chất lượng bệnh viện, cải tiến chất lượng trong Bệnh viện;

b) Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, và đề xuất các giải pháp khắc phục;

c) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện; phối hợp với các bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường các chỉ số chất lượng Bệnh viện;

d) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện, đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn;

đ) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

e) Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bệnh viện; g) Áp dụng bộ tiêu chuẩn Quản lý chất lượng bệnh viện;

h) Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa theo tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.