20 T11
2019

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng Kế hoạch Tổng hợp tiền thân là phòng Y vụ, được thành lập ngày 14 tháng 7 năm 1969. Trải qua 50 năm cùng với sự phát triển của bệnh viện, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có thay đổi rõ rệt cả về quy mô và chức năng nhiệm vụ, đáp ứng tốt công tác quản lý bệnh viện.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.BSC. Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng

- TS.BSC. Nguyễn Hoàng Huy – Phó Trưởng phòng

- ThS.BSC. Nguyễn Thành Quân

- BSNT. Nguyễn Trần Lâm

- BS. Đinh Văn Thùy

- CN. Nguyễn Thị Thanh

- CNCĐ. Lê Trung Kiên

- KS. Lê Việt Anh

- CN. Nguyễn Cẩm Vân

- CN. Ngô Thị Phương

- ĐDTH. Đỗ Thị Thanh Huyền

- CĐKT. Hoàng Thị Kim Anh

- ThS. Nguyễn Thị Hồng

- ThS. Đặng Thị Hoàng Giang

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng:

- GS. Nguyễn Văn Hướng

- GS. Nguyễn Văn Đức

- PGS. Lê Sỹ Nhơn

- TS. Trần Lệ Thủy

- PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang

- BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 - Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế; điều phối công tác giữa các khoa phòng trong Bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn ki thuật cho tuyến dưới.

- Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn ki thuật của Bệnh viện để tư vấn cho lãnh đạo.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp bất thường khác.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Tổ chức và triển khai tốt các chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về phát triển chuyên môn, triển khai được nhiều kỹ thuật mới tại bệnh viện trong giai đoạn 2009-2019.

- Tổ chức xây dựng quy trình hướng dẫn chẩn đoán điều trị, phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn, bảng kiểm giám sát quy trình chuyên môn, xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng bệnh viện, cải tiến quy trình khám chữa bệnh.

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán về việc xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, và triển khai kịp thời các quy định về BHYT đạt kết quả tốt, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và bệnh viện, không để xẩy ra tiêu cực, trục lợi trong khám chữa bệnh BHYT.

- Triển khai và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.

- Quản lý đoàn ra đoàn vào đạt kết quả tốt, góp phần duy trì và phát triển tốt công tác Hợp tác quốc tế. Mỗi năm BV đón từ 8 – 10 đoàn hợp tác quốc tế tới chuyển giao kỹ thuật và trao đổi chuyên môn.

- Triển khai tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, quảng bá hình ảnh bệnh viện tại cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các hình thức Khen thưởng:

Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Ba: 2012

- Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ: 2012

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Cá nhân:

- Huân chương Lao động hạng Nhì: GS Nguyễn Văn Hướng, PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang

- Huân chương Lao động hạng Ba: BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc

- Bằng khen Thủ tướng: PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang, BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc ThS.BSC. Lê Anh Tuấn

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang, BSCKII.BSCC. Hoàng Đình Ngọc, ThS.BSC. Lê Anh Tuấn, TS.BSC. Nguyễn Hoàng Huy.