20 T11
2019

Phòng Quản lý NCKH-ĐT

Phòng Quản lý NCKH-ĐT thành lập theo Quyết định số 92/QĐ - TMH ngày 16/05/2005 của Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- CN. Phan Thị Minh Thanh

- ThS. Hồ Thị Nga

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng:

- PGS.TS. BSCC. Lê Minh Kỳ (từ năm 2005 đến 2019)

Phó Trương phòng:

- TS. Vũ Trường Phong (từ 2014-2018)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nghiên cứu khoa hoc:

- Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, chi tiết, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung việc thực hiện các đề tài NCKH, ứng dụng các tiến bộ KHKT trong khám chữa bệnh.

- Nghiên cứu và tham gia NCKH,

- Tổ chức và tham gia tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế theo quy định

- Tổ chức và quản lý các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Đào tạo:

- Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn; nội dung chương trình đào tạo cụ thể cho từng đối tượng học viên theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế;

- Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

- Là đầu mối tham gia đào tạo và quản lý học viên của bệnh viện và của các cơ sở đào tạo y khoa trong và ngoài nước đến học tập, thực hành tại bệnh viện.

- Hợp tác với các cơ sở đào tạo y khoa, các Bệnh viện trong nước và quốc tế triển khai các các chương trình, dự án đào tạo ngắn và dài hạn.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Là đơn vị đã được Bộ Y tế cấp mã số Đào tạo liên tục ; Đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Hàng năm đào tạo chuyên khoa Tai Mũi họng cho nhiều bác si, điều dưỡng từ các tuyến cơ sở; Tiếp nhận học viên từ các cơ sở đào tạo y khoa trong nước và nước ngoài đến thực hành.

- Thực hiện được nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước và cấp cơ sở.

- Khen thưởng tập thể : Từ năm 2016-2018 phòng liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Khen thưởng cá nhân : PGS.TS. BSCC. Lê Minh Kỳ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2008, 2009 và 2010; danh hiệu Chiến si thi đua cấp Bộ năm 2015;

- Hàng năm phòng đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến si thi đua cấp cơ sở