20 T11
2019

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ, tiền thân là Phòng Tổ chức - Hành chính, được thành lập ngay từ khi thành lập Viện Tai Mũi Họng: ngày 14 tháng 7 năm 1969.

- Đội ngũ cán bộ ban đầu: 04 cán bộ Tên qua các thời kỳ:

- Từ năm 1969 - 1982: Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Năm 1982: Tách bộ phận Hành chính về phòng Quản trị, đổi tên thành Phòng Tổ chức Cán bộ. - Từ năm 1982 đến nay: Phòng Tổ chức Cán bộ Sư phát triển của Phòng từ khi thành lập tới nay: - Khi thành lập có 04 cán bộ.

- Năm 1982 -1998: sau khi tách bộ phận Hành chính, Phòng có 03 cán bộ.

- Năm 2001 - 2011: Phòng có 04 cán bộ

- Năm 2011 - 10/2017: Phòng có 05 cán bộ

- Tháng 11/2017 đến nay: Phòng có 06 cán bộ, trong đó 02 BSCKII, 02 Thạc si, và 02 Cử nhân.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- BSCKII. BSCC. Nguyễn Tấn Quang – Trưởng phòng

- ThS.BSC.CKII. Phạm Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng

- ThS. Đinh Thị Hằng

- CN. Lê Liên Hương

- CN. Nguyễn Thị Huê

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng:

- Ông Lê Huy Tuyên (1979 – 2001)

- PGS.TS. Trần Công Hòa (2001 – 2008)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động liên quan tới công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc Bệnh viện.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Tham mưu trong công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân sự;

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch;

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ giữa các khoa, phòng, trung tâm;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và người bệnh trong bệnh viện;

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đề xuất Giám đốc bệnh viện xem xét

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị,... nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương được thành lập trên cơ sở là Khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Bạch Mai chỉ với 45 cán bộ công nhân viên (trong đó có 01 Giáo sư, 19 cán bộ đại học), 06 khoa Lâm sàng, 60 giường bệnh. Đến 30/6/2019, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đã lên tới 335 người.

Cơ cấu tổ chức gồm: 11 khoa Lâm sàng, 06 khoa cận lâm sàng, 07 đơn vị chức năng gồm 6 phòng và 01 trung tâm; Quy mô giường bệnh: 320 giường.

- Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Phòng Tổ chức Cán bộ đã đã đạt được những thành tựu cơ bản sau trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy:

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp nhân lực hợp lý, hiệu quả;

+ Lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng trở nên chuyên nghiệp và nhịp nhàng hơn;

+ Mọi chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện được giải quyết tốt;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện, Đề án Vị trí việc làm, các quy chế, quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của bệnh viện được xây dựng và thông qua;

+ Bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

+ Đào tạo toàn diện cán bộ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác.

+ Nội bộ đoàn kết, dân chủ, đời sống cán bộ viên chức ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

+ Công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật có nhiều tiến bộ vượt bậc, khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ viên chức làm việc hăng say và hiệu quả cao. Là đầu mối giúp việc cho Hội đồng Thi đua khen thưởng Bệnh viện, Phòng Tổ chức Cán bộ đã đề nghị Nhà nước và Bộ chủ quản tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen cho Bệnh viện, cho tập thể và nhiều cá nhân.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, với những đóng góp của Phòng trong sự phát triển và trưởng thành của Bệnh viện, Phòng Tổ chức Cán bộ giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng Bệnh viện đề nghị Chính phủ tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng cho Bệnh viện.

Thành tich Thi đua - khen thương của phòng

Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

- Ông Lê Huy Tuyên PGS.TS. Trần Công Hòa

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2009, 2011,2012, 2013, 2015, 2018

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ 2010 đến 2018

Cá nhân:

- Ông Lê Huy Tuyên: Huy chương Vì sự nghiệp Bảo vệ Sức khoẻ nhân dân.

- TS. Trần Công Hoà: Thầy thuốc Ưu tú (2003), Chiến si thi đua cấp Bộ (2005), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008), Bằng khen Bộ trưởng nhiều năm.

- BSCK II.BSCC. Nguyễn Tấn Quang: Thầy thuốc Ưu tú (2017), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2014), Chiến si Thi đua cấp Bộ (2015), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017), Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (2008, 2014, 2015), liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Chiến si thi đua cơ sở.

- Bằng khen của Bộ trưởng cho BSCK II.BSC. Phạm Tiến Dũng (Năm 2012, 2014), ThS Phạm Thanh Hương (năm 2013). Đinh Thị Hằng (2016).